Tag

,

JANG Adul urang Kampung Munjul gawena ngan huleng jentul mikiran buukna anu murudul. Kungsi disareatan ku bubuk opak, batan cageur kalahka nambahan botak. Komo basa diolesan ku jalantah urut ngagoreng ranginang, sirahna malah boncenang.
Beuki lila buuk Jang Adul tambah murudul, anu antukna jadi gundul teu nyesa salambar-lambar acan. Mang Kosim, bapana, nyarankeun sangkan anakna make wig. Tapi Jang Adul malah ngabirigidig.
Sagala tarekah geus dijalankeun sangkan buukna jadi deui. Tapi usahana nihil, teu ngadatangkeun hasil. Sirah Jang Adul tetep dugul siga pentul.
Manehna ngarasa minder, sabab sirahna teu parok jeung batur. Sajaba ti nongnong, oge penjol jeung rada kampeng (beu, asa katurug katutuh). Malahan loba pitak tapak borok sagala (tobat, gusti).
Naon kasang tukangna pangna buuk Jang Adul Murudul? Barang ditalungtik ku Aki Asnapi, sing horeng Jang Adul teh loba mikir. Tapi, lain mikiran nagara, sabab Jang Adul mah lain birokrat.
Na mikiran naon atuh? manehna teh loba mikir sangkan bisa nyandingkeun Nyi Enok mojang denok urang Kampung Lakbok. Ngan hanjakal, Nyi Enokna apilain basa Jang Adul hayang ulin. Nu antukna, Jang Adul ngarasa hanjelu kabina-bina.
Nyi Enok teh kembang desa. Geulisna kabina-bina. Hade lumpat laer keupat. Mun keur ngagandeuang imbitna uplak eplok. Ngan hanjakal, Jang Adul saukur bisa colohok. Hayang ngarontok asa kagok, sabab sieun dicabok. Jang Adul lahlahan arek ngalamar Nyi Enok. Tapi hanjakal, Nyi Enok mojang denok kaburu dikawin ku Kang Uden bandar gula.
Tiharita sirah Jang Adul boncenang herang matak serab anu nenjo. Komo lamun kasorot ku panon poe, ngolenyay buburicakan. Bakatku herang, sirah Jang Adul mah lir ibarat kaca, bisa dipake ngeunteung.
Sanajan bari kitu, ari digawe na mah getol pisan. Ulah heran lamun dunungannana nyaaheun pisan.
Malah dina hiji mangsa, Jang Adul digero ku dunungannana. Barang geus adu hareupan, dunungannana pok ngomong, “Dul, ilaing geus lila digawe di dieu sarta pagaweannana hade. Kumaha lamun ilaing diangkat jadi mandor pabrik?”
Narima pananya kitu, Jang Adul ngansaukur gideug. Dunungannana ngarasa heran, sabab, batur mah papada hayang. Manehna pok deui nanya, “Kumaha lamun jadi mandor kebon?” Jang Adul masih gideug. “Kumaha mun jadi kepala kantor?” Jang Adul gideug keneh wae.
“Har, ari ilaing gideug wae ditawaran naek jabatan teh. Naha hayang jadi naon atuh? itu embung, ieu embung. Jadi bingung ka kuringna oge. Pok atuh geura ngomong, bisi aya kahayang sajaba ti eta,” dunungan Jang Adul asa beak dengkak.
“Dawuh timbalan, juragan. Abdi mah teu hayang jadi itu, jadi ieu. Tapi, ngan saukur hayang jadi buuk. Sabab asa kaluman boga sirah bolenang wae, jadi teu payu ka awewe,” jawab Jang Adul.
Ngadenge jawaban Jang Adul, dunungannana ngan saukur bisa gogodeg. Dasar Jang Adul, aya-aya wae. (kang warta)**

Iklan